"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Statut LGD

STATUT

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, zwane dalej stowarzyszeniem lub LGD, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz przedstawicieli mieszkańców obszaru działania LGD, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 1. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378) oraz innych strategii rozwoju obszaru gmin należących do LGD zwanych dalej „strategiami rozwoju” i wspieranie działań na rzecz ich realizacji,
 2. promocję obszarów wiejskich położonych w gminach należących do LGD,
 3. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich w gminach należących do LGD,
 4. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach będących członkami LGD,
 5. budowanie społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego w wymiarze społeczności lokalnej,
 6. promowanie przedsiębiorczości oraz działań na rzecz promocji produktów lokalnych, rozwoju turystyki i kultury, w szczególności kultury kurpiowskiej.
 § 2.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 § 3.

Siedzibą LGD jest Myszyniec.

 § 4.

 1. Stowarzyszenie jest podmiotem posiadającym osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r. poz. 378), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (DZ.U.UE.L.2013.347.320) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych podmiotów i partnerstw o podobnym celu działania.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Zarząd LGD zapewnia rachunkowe wyodrębnienie przychodów i kosztów z prowadzonej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z Polityką Rachunkowości LGD i wprowadzanymi do niej zmianami.
 5. Dochody LGD służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

 1. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną oraz logo LGD według norm zatwierdzonych przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dla sprawowania nadzoru nad LGD, ze względu na jej siedzibę, właściwy jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.


Rozdział II

Zasady działania LGD

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. przystąpienie do konkursu na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju zwaną dalej LSR, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
 2. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów/operacji w ramach LSR, kryteriach wyboru projektów/operacji oraz naborach wniosków,
 3. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów/operacji związanych z realizacją LSR,
 4. dokonywanie wyboru projektów/operacji, a także realizację projektów własnych i projektów współpracy, które są zgodne z LSR,
 5. promocję przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju działalności gospodarczej mieszkańców obszaru LGD, w tym w szczególności kierowanie działań promocyjnych w zakresie przedsiębiorczości na grupy docelowe oraz defaworyzowane wskazane w LSR,
 6. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 7. uczestniczenie w inicjatywach wspólnotowych,
 8. organizowanie i finansowanie:
  • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  • imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  • działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
   • opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów itp.,
   • opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
   • przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 9. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi oraz wszelkich działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich.
Rozdział III

Członkowie LGD

§ 7.

1. Członkowie LGD dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym LGD może być:

1) osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacjami min. dwóch członków zwyczajnych LGD.

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która działa na obszarze LGD, wykonuje działalność związaną z realizacją celów LGD, przedstawi uchwałę organu stanowiącego o przystąpieniu do LGD oraz złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacjami min. dwóch członków zwyczajnych LGD.

3. Rekomendacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie dotyczą członków założycieli.

§ 8.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w LGD następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 9.
 1. Członek zwyczajny LGD jest zobowiązany:
  • propagować cele LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
  • przestrzegać postanowień Statutu,
  • opłacać składki członkowskie,
  • brać udział w Walnych Zebraniach Członków poprzez uprawnionego przedstawiciela.
 2. Członek zwyczajny LGD ma prawo:
  • wybierać członków władz Stowarzyszenia i wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,
  • składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym.
§ 10.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego LGD następuje wskutek:
 1. złożenia Walnemu Zebraniu Członków pisemnej rezygnacji,
 2. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą Zarządu i Walnego Zebrania Członków lub pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzecenia sądu,
 3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym LGD,
 4. nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat pomimo pisemnego upomnienia
 5. śmierci osoby fizycznej.
§ 11.

 1. Osoby prawne oraz osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi LGD po złożeniu wniosku do Walnego Zebrania Członków i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania LGD.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie, jaki został określony w statucie dla członków zwyczajnych.
 3. Członkowie wspierający mają prawo:
  • składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym poprzez upoważnionego reprezentanta.
 4. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
  • złożenia Walnemu Zebraniu Członków pisemnej rezygnacji,
  • wykluczenia przez Walne Zebranie Członków:
   • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia lub pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
   • z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
  • likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  • śmierci osoby fizycznej.
 § 12.

Od uchwały w przedmiocie wykluczenia, członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu. W przypadku wpłynięcia odwołania od uchwały Walnego Zebrania Członków Zarząd powołuje specjalną komisję wraz z regulaminem jej działania, w celu oceny zasadności uchwały o wykluczeniu. Na podstawie oceny dokonanej przez komisję Walne Zebranie Członków na najbliższym spotkaniu podejmuje ponownie decyzję w sprawie wykluczenia i decyzja ta jest ostateczna.

 § 13.

Stowarzyszenie może zawiązywać partnerstwa w celu realizacji pojedynczych projektów lub programów.
Partnerzy, z którymi realizowane są pojedyncze projekty lub programy nazywani są partnerami projektowymi. Zakres współpracy z partnerami projektowymi określa umowa partnerska dotycząca projektu, której treść zatwierdza Zarząd.
Partnerzy projektowi, którzy jednocześnie nie są członkami zwyczajnymi ani wspierającymi LGD nie biorą udziału w Walnym Zebraniu Członków z zastrzeżeniem § 16 ust.3.

Rozdział IV

Władze LGD

§ 14.

 1. Władzami LGD są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
 4. Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być wybrany w trakcie zebrania założycielskiego.
 5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są spośród zaproponowanych kandydatów oraz obejmują swe funkcje z chwilą powołania ich przez Walne Zebranie Członków.
 6. Członkostwo we władzach LGD ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci członka lub odwołania w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków.
 7. Po upływie kadencji, Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do chwili wyboru nowego składu przez Walne Zebranie Członków.
 8. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd, Członka Komisji Rewizyjnej lub całą Komisję Rewizyjną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych LGD. Wybory lub wybory uzupełniające przeprowadza się na tym samym Walnym Zebraniu.
 9. Odwołanie z funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku: złożenia rezygnacji, choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, naruszenia postanowień niniejszego statutu, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, systematycznego uchylania się od pracy we władzach LGD.
 10. W przypadku rozszerzenia obszaru działania stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory rozszerzające skład Zarządu, przy czym kadencja nowo wybranych członków upływa wraz z kadencją Zarządu.

§ 15.

Z zastrzeżeniem § 16 ust. 5, uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 § 16.

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok, powiadamiając w skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  • uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
  • ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • udzielanie absolutorium Zarządowi,
  • uchwalanie zmian Statutu,
  • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz formy i terminów ich zapłaty,
  • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów z zastrzeżeniem §17 ust. 4 pkt. 8.
  • podejmowanie uchwały o przyjęciu nowych członków LGD,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz LGD.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania LGD, odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy upoważnionych do głosowania członków zwyczajnych.
 6. Każdemu członkowi zwyczajnemu LGD na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.
 7. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.
§ 17.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i decyzyjnym LGD i składa się z 11 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd składa się z dwóch przedstawicieli sektora publicznego, trzech przedstawicieli sektora społecznego, trzech przedstawicieli przedsiębiorców i trzech przedstawicieli mieszkańców obszaru LGD, przy czym w składzie Zarządu znajduje się przynajmniej jedna kobieta i jedna osoba poniżej 35 roku życia.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu.
 4. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy, uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członkowie Zarządu będący osobami fizycznymi uczestniczą w jego pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad uchwałami osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Zarządu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Zarządu jest niedopuszczalne.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • kierowanie bieżącą pracą LGD,
  • wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR i ustalanie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizowanie jego uchwał,
  • przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • zatrudnianie pracowników biura LGD oraz ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania,
  • uchwalanie regulaminu pracy biura LGD,
  • ogłaszanie i nadzorowanie konkursów,
  • przygotowanie i zatwierdzanie umów partnerskich zawieranych z partnerami projektowymi dotyczących projektów i programów realizowanych z innymi podmiotami.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być zatrudnieni przez LGD na stanowisku związanym ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.
 8. Dla ważności oświadczenia woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa oraz jednego spośród pozostałych członków Zarządu. Dla ważności innych pism wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 18.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność LGD i składa się z trzech członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, powinowactwa w tej samej linii i stopniu lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola bieżącej pracy LGD,
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Rozdział V

Procedura wyborcza do władz LGD

§ 19.

Wybór członków władz LGD dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego i jawnego, o ile Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej. W przypadku głosowania tajnego powoływana jest komisja skrutacyjna.
Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. W przypadku głosowania tajnego, członkowie zwyczajni LGD oddają głosy na przygotowanych przez komisję skrutacyjną kartach do głosowania.
Członkowie zwyczajni LGD dysponują jednym głosem podczas głosowania.
Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiedziała się zwykła większość głosujących przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
W przypadku większej liczby kandydatów na członka danego organu, wygrywa ta osoba, która w głosowaniu otrzyma większą liczbę głosów na „TAK”.
Wybrani członkowie władz LGD na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie osoby zajmujące poszczególne stanowiska w danym organie.

Rozdział VI

Majątek LGD

 § 22.

 1. Majątek LGD powstaje z:
  • składek członkowskich,
  • dochodów z działalności własnej,
  • dotacji i subwencji z instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych,
  • dotacji pochodzących ze środków organizacji społecznych, w tym innych organizacji pozarządowych,
  • dochodów z majątku stowarzyszenia,
  • dochodów z kapitału i odsetek,
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • finansowej pomocy zagranicznej,
  • wpływów z ofiarności publicznej i zbiórek publicznych.
 2. Funduszami i majątkiem LGD zarządza Zarząd.
 § 23

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) zakazane jest:
 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem LGD w stosunku do jego członków, członków władz LGD lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. Przekazywanie majątku LGD na rzecz jego członków, członków władz LGD lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywanie majątku LGD na rzecz członków władz LGD lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
 4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie LGD, członkowie władz LGD lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VII

Obszar objęty LSR oraz rozwiązanie LGD

§ 24

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Obszar objęty LSR może ulec rozszerzeniu lub zawężeniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
Z wnioskiem o rozszerzenie lub zawężenie obszaru objętego LSR, mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub grupa co najmniej 10 członków zwyczajnych reprezentujących sektor społeczny lub gospodarczy.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne, w szczególności wykazać spójność obszaru, o który zostanie poszerzona działalność LGD.
Wniosek składa się do Zarządu, który ma obowiązek przedstawić go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
LGD rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku LGD.
W sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego dotyczące rozwiązania i likwidacji stowarzyszeń posiadających osobowość prawną.
W pozostałych sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Tekst jednolity statutu z dnia 16 listopada 2015r.


STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KURPSIE RAZEM" - Aktualizacja
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl