"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Członkowie Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na zwyczajne i wspierające. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana realizacją celów stowarzyszenia. Stowarzyszenie obecnie jest partnerstwem, w którego skład wchodzi 15 osób reprezentujących sektor społeczny, 11 osób reprezentujących sektor publiczny, 12 osób reprezentujących sektor gospodarczy, a także 12 osób będących przedstawicielami mieszkańców.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i dynamiczny, co pozwala na włączanie kolejnych osób fizycznych i prawnych z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz przedstawicieli mieszkańców. Sposób rozszerzenia LGD określają przepisy §11 Statutu. Przystąpienie do Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, co gwarantuje demokratyczność rozszerzania podmiotu. Aby zwiększać potencjał i możliwości, do Stowarzyszenia będą zapraszane nowe podmioty i osoby. Stowarzyszenie będzie aktywnie poszukiwało nowych partnerów, a także ułatwiało wstąpienie do grupy poprzez doradzanie w kwestiach prawnych i formalnych dotyczących włączania się w jego działania. Stowarzyszenie  planuje również stałe informowanie mieszkańców i instytucji o możliwości przystąpienia do partnerstwa.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl