"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Stowarzyszenie LGD "Kurpsie Razem"

Mazowsze serce Polski, Kurpie serce Mazowsza 

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” powstała w 2006r. na bazie projektu „EKO-ROZWÓJ KURPIE”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania 2.7 Pilotażowy Program Leader+, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. W ramach projektu partnerzy sektora społecznego spotykali sie na wspólnych warsztatach i szkoleniach, na których dyskutowali nad perspektywami rozwoju obszarów wiejskich. Konsekwencją tych spotkań było zawiązanie się partnerstwa o nazwie Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”.

Nazwa "Kurpsie Razem" ma przypominać o tym, że LGD ma charakter partnerstwa, a także że przyświeca Nam wspólny cel, jakim jest rozwój obszarów wiejskich ośmiu gmin kurpiowskich. Określenie „Kurpsie” jest gwarowym odpowiednikiem terminu „Kurpie” – mieszkańcy Kurpiowszczyzny i jest używane w potocznym języku w tym regionie. Osoby zaangażowane w funkcjonowanie partnerstwa czują silny związek ze swoją Małą Ojczyzną – Kurpiowszczyzną. Ze względu na wartość wspólnych działań partnerzy wybrali również określenie „razem”: razem możemy zrobić o wiele więcej, możemy wymieniać się doświadczeniami, możemy efektywnie współpracować.

W chwili obecnej LGD "Kurpsie Razem" jest trójsektorowym partnerstwem. W jego skład wchodzi 9 gmin, reprezentujących sektor publiczny, 15 stowarzyszeń - sektor społeczny oraz 12 partnerów gospodarczych a misją Naszej działalności jest zrównoważony i zróżnicowany rozwój obszaru Kurpiowszczyzny poprzez stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy oraz wzrost aktywności społeczności lokalnych, uwzględniający bogactwo kultury ludowej i walorów przyrodniczych gmin Puszczy Zielonej, korzystnie wpływający na wzrost konkurencyjności obszaru oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Siedzibą organizacji jest Myszyniec.

Biuro LGD znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, piętro II, pokój nr 31-32 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. (kontakt z biurem)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zostało utworzone z inicjatywy Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem", który w okresie programowania 2007-2013 realizował LSR na podstawie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nr UM07-6933-UM0700035/09 RW.II/SS/0219.1-35/09 z dnia 06 czerwca 2009r. Związek jest obecnie członkiem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” z siedzibą w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec zostało powołane przez 36 Członków Założycieli na podstawie uchwały nr 1/2015 w dniu 14 lipca 2015r.

Celem powstania LGD było działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin kurpiowskich, a w szczególności:

  1. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378) oraz innych strategii rozwoju obszaru gmin należących do LGD zwanych dalej „strategiami rozwoju” i wspieranie działań na rzecz ich realizacji,
  2. promocję obszarów wiejskich położonych w gminach należących do LGD,
  3. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich w gminach należących do LGD,
  4. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach będących członkami LGD,
  5. budowanie społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego w wymiarze społeczności lokalnej,
  6. promowanie przedsiębiorczości oraz działań na rzecz promocji produktów lokalnych, rozwoju turystyki i kultury, w szczególności kultury kurpiowskiej.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.


Podział stanowisk pracy w biurze LGD:
  • Doradca ds. projektów - Wioleta Żerańska
  • Pracownik ds. kadrowych i rozliczeń finansowych - Klaudia Rudnicka
  • Pracownik ds. wdrażania LSR - Wioleta Martyna Szcześniakcopyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl