"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2023

2023-09-12
Ogłoszenie Nr: 15/2023 dotyczące możliwości składania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.


Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru wniosków wynosi: 161 739,43 EURO (co przy kursie 4 PLN/EURO stanowi indykatywną kwotę 646 957,72 PLN).


I. Termin składania wniosków: od dnia 2 października 2023 r. do dnia 16 października 2023. do godz. 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem".

III. Forma wsparcia: Wsparcie ma formę premii w wysokości 100 000,00 PLN.

IV. Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego przez podejmowanie działalności gospodarczej.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Typ wnioskodawców: osoby fizyczne zamieszkujące obszar LGD "Kurpsie Razem".
 • Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 • Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
 • Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
 • W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1,2,5 i 6.
 • W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).
VI. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 • W celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania należy przedstawić zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz:
-  pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy np. formularz PIT 37 zawierający adres zamieszkania wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego - pieczęć, albo urzędowym poświadczeniem (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej, albo zaświadczenie z US potwierdzające fakt złożenia w/w zeznania, albo
-  wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.
 • Zaświadczenie z PUP - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy.
 • Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Oświadczenie wnioskodawcy zgodne ze wzorem udostępnionym przez LGD.
VII. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" pod linkiem:

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz wzór umowy znajdują się na stronach internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" www.kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD "Kurpsie Razem", ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 507-856-135.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.


UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 15_2023
2. Lokalne kryteria wyboru
3. WoPP_19_2_P_5z_Premia
4. IW_WOPP_19_2_P_5z
5. BP_19_2_P_5z
6. BP_19_2_P_5z_TabFinans
7. BP_19_2_P_5z_InfPomoc
8. Oświadczenie_wnioskodawcy
9. Oświadczenie_RODO
10. WoP_19_2_P_5z
11. IWoP_19_2_P_5z
12. WoP_ Zal_2_WF__5z
13. IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510_
14. Umowa_19_2_P_6z

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl