Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Statut Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób prawnych, o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1)       promocję obszarów wiejskich położonych w gminach należących do Związku,

2)       mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich w gminach należących do Związku,

3)       upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach będących członkami Związku,

4)       budowanie społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego w wymiarze społeczności lokalnej,

5)       wspieranie rozwoju indywidualnego mieszkańców poprzez edukację dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, szkoleniowej i oświatowej, a także prowadzenie programów stypendialnych,

6)       promowanie przedsiębiorczości oraz działania na rzecz promocji produktów lokalnych, rozwoju turystyki i kultury, w szczególności kultury kurpiowskiej.

 

§ 2.

Związek działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

§ 3.

1.       Siedzibą Związku jest Myszyniec.

2.       Dla realizacji celów statutowych Związek może powołać biuro Związku.

 

§ 4.

1.       Związek jest podmiotem posiadającym osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2.       Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych podmiotów i partnerstw o podobnym celu działania.

3.       Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.       Zarząd Związku zapewnia rachunkowe wyodrębnienie przychodów i kosztów z prowadzonej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z Polityką Rachunkowości Związku i wprowadzanymi do niej zmianami.

5.       Dochody Związku służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

6.       Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5.

1.        Związek swoim działaniem obejmuje obszar gmin, które są członkami Związku. Aby realizować cele statutowe Związek może działać na terenie całej Polski i zagranicą.

2.        Czas trwania Związku nie jest ograniczony.

3.        Związek może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną oraz logo Związku według norm zatwierdzonych przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Zasady działania Związku

§ 6.

Związek realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1)       uczestniczenie w inicjatywach wspólnotowych,

2)       organizowanie i finansowanie:

a)     przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b)     imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c)     działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

-        opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

-        opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

-        tworzenie stron internetowych,

-        przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

3)       współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Związku na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4)       prowadzenie badań naukowych,

5)       promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6)       promocję przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju działalności gospodarczej mieszkańców gmin należących do Związku,

7)       prowadzenie działalności oświatowej na rzecz dzieci,

8)       organizowanie konkursów, w tym konkursów dotacyjnych,

9)       powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji, w tym komisji stypendialnych i komisji grantowych oraz uchwalanie regulaminów ich działania,

10)    ogłaszanie i nadzorowanie konkursów, 

11)    prowadzenie programów stypendialnych i przekazywanie stypendiów.

 

Rozdział III

Członkowie Związku

 

§ 7.

1.       Członkiem zwyczajnym Związku może być stowarzyszenie, jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna zainteresowana rozwojem celów Związku oraz posiadająca faktyczną możliwość ich realizacji.

2.       Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być Członkami Wspierającymi Związek

 

§ 8.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§ 9.

1.       Członek zwyczajny Związku jest obowiązany:

1)       propagować cel Związku i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,

2)       przestrzegać postanowień Statutu,

3)       opłacać składki członkowskie,

4)       brać udział w Walnych Zebraniach Członków poprzez uprawnionego przedstawiciela.

2.       Członek zwyczajny Związku ma prawo:

1)       wybierać członków władz Związku i wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,

2)       składać Zarządowi Związku wnioski dotyczące działalności Związku.

 

§ 10.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Związku następuje wskutek:

1)       złożenia Walnemu Zebraniu Członków pisemnej rezygnacji,

2)       wykluczenia przez Walne Zebranie Członków za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą Zarządu i Walnego Zebrania Członków,

3)       likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Związku,

4)       nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat pomimo pisemnego upomnienia.

 

§ 11.

1.       Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Związek po złożeniu wniosku do Walnego Zebrania Członków i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Związku.

2.       Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1)        złożenia Walnemu Zebraniu Związku pisemnej rezygnacji,

2)        wykluczenia przez Walne Zebranie Członków:

a)       za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Związku,

b)       z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Związku,

3)        likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Związek.

3.       Członkowie wspierający mają prawo:

1)        składać Zarządowi Związku wnioski dotyczące działalności Związku,

2)        brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem decyzyjnym poprzez upoważnionego reprezentanta.

3)        wybierać członków władz Związku i wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz.

 

§ 12.

Od uchwały w przedmiocie wykluczenia członkowi Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu. W przypadku wpłynięcia odwołania od uchwały Walnego Zebrania Członków Zarząd powołuje specjalną komisję wraz z regulaminem jej działania, w celu oceny zasadności uchwały o wykluczeniu. Na podstawie oceny dokonanej przez komisję Walne Zebranie Członków podejmuje ponownie decyzję w sprawie wykluczenia i decyzja ta podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu i jest ostateczna.

 

§ 13.

1.       Związek może zawiązywać partnerstwa w celu realizacji pojedynczych projektów lub programów.

2.       Partnerzy, z którymi realizowane są pojedyncze projekty lub programy nazywani są partnerami projektowymi. Zakres współpracy z partnerami projektowymi określa umowa partnerska dotycząca projektu.

3.       Partnerzy projektowi, którzy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, nie biorą udziału w Walnym Zebraniu Członków z zastrzeżeniem § 16 ust. 4.

 

Rozdział IV

Władze Związku

§ 14.

1.       Władzami Związku są:

1)        Walne Zebranie Członków,

2)        Zarząd,

3)        Komisja Rewizyjna

2.       Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3.       Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

4.       Wybór członków władz odbywa się w głosowaniu jawnym, o ile Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej. W przypadku głosowania tajnego powoływana jest komisja skrutacyjna.

5.       Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są spośród zaproponowanych kandydatów oraz obejmują swe funkcje z chwilą powołania ich przez Walne Zebranie Członków.

6.       Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do chwili wyboru nowego składu przez Walne Zebranie Członków.

7.       Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać w głosowaniu tajnym członka Zarządu lub cały Zarząd, Członka Komisji Rewizyjnej lub całą Komisję Rewizyjną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Związku. Wybory lub wybory uzupełniające przeprowadza się na tym samym Walnym Zebraniu.

 

§ 15.

Z zastrzeżeniem § 16 ust. 6, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 16.

1.       Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków co najmniej raz na rok, powiadamiając w skuteczny sposób o jego pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

2.       W Walnym Zebraniu Członków, obradującym w pierwszym terminie, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku kiedy w Walnym Zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 30 minutach ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie. W tym terminie może ono obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

3.       Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

4.       W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

5.       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1)        uchwalanie kierunków i programu działania Związku,

2)        ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)        wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)        udzielanie absolutorium Zarządowi,

6)        uchwalanie zmian Statutu,

7)        podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku,

8)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9)        upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,

10)     ustalanie wysokości składek członkowskich oraz formy i terminów ich zapłaty,

11)     uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów Związku,

12)     wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Związek na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osób, które są członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz osób reprezentujących Członków Związku.

13)     podejmowanie uchwały o przyjęciu nowych członków Związku.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy upoważnionych do głosowania reprezentantów członków Walnego Zebrania Członków.

7.       Każdemu członkowi Związku reprezentowanemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

8.       Uprawniony reprezentant członka Związku może pisemnie upoważnić inną osobę do występowania w imieniu członka Związku i brania udziału w pracach Związku.

 

§ 17.

1.       Zarząd jest organem wykonawczym Związku i składa się z 3 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2.       Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

3.       Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

4.       Do kompetencji Zarządu należy:

1)        reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)        kierowanie bieżącą pracą Związku,

3)        zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizowanie jego uchwał,

4)        przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie PROW 2007-2013 oraz innych programów finansowych,

5)        zatrudnianie pracowników biura Związku,

6)        ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników biura Związku,

7)        uchwalanie regulaminu pracy biura Związku,

8)        powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji, w tym komisji stypendialnych i komisji grantowych oraz uchwalanie regulaminów ich działania,

9)        przygotowanie i zatwierdzanie umów partnerskich zawieranych z partnerami projektowymi dotyczących projektów i programów realizowanych z innymi podmiotami.

 

§ 18.

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Związku i składa się z 3 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2.       Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, powinowactwa w tej samej linii i stopniu lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

3.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)        kontrola bieżącej pracy Związku,

2)        składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3)        występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

4)        dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Związku zgodnie
z przepisami o rachunkowości.

4.       Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji.

 

§ 19.

1.       W razie zmniejszenia się składu władz Związku wymienionych w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

2.       Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej musi zostać przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków i zostaje przyjęta przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. Na tym samym Walnym Zebraniu Członków wybierany jest nowy członek władz, których skład uszczuplił się wskutek rezygnacji. Do czasu wyboru nowego członka władz, rezygnujący członek pełni swoją dotychczasową funkcję.

 

Rozdział V

Majątek Związku

§ 20.

1.       Majątek Związku powstaje z:

1)   składek członkowskich,

2)   dochodów z działalności własnej,

3)   dotacji i subwencji z instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych,

4)   dotacji pochodzących ze środków organizacji społecznych, w tym innych organizacji pozarządowych,

5)   dochodów z majątku stowarzyszenia,

6)   dochodów z kapitału i odsetek,

7)   darowizn, spadków i zapisów,

8)   finansowej pomocy zagranicznej,

9)   wpływów z ofiarności publicznej i zbiórek publicznych.

2.       Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd.

 

§ 21.

1.       Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

2.       Członkowie Zarządu mogą upoważnić pracowników Biura Związku do składania podpisów i oświadczeń woli w ich imieniu.

 

§ 22.

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zakazane jest:

1)      udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów Związku lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

2)      przekazywanie majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów Związku lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywanie majątku Związku na rzecz członków organów Związku lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,

4)      dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

Rozdział V I

Rozwiązanie Związku

 

§ 23.

1.       Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

3.       W sprawach dotyczących rozwiązania Związku nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego dotyczące rozwiązania i likwidacji stowarzyszeń posiadających osobowość prawną.

 

 

 

Myszyniec, 06.04.2016 rok

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl