Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2018-07-06
XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego, pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

OGŁASZA
XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych 
dla tegorocznych maturzystów
 
Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Są maturzystami 2018 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2018 roku będą dyskwalifikowani;

2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575zł brutto, wyliczony w czerwcu 2018r. Jeśli członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści podejmujący studia na kierunkach służb mundurowych.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2018/2019 rekomenduje 4 osoby + 1 osobę rezerwową do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000,00zł. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty: 
1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów brutto rodziny w czerwcu 2018r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).
3. Klauzula informacyjna dla członków rodzin kandydatów na stypendystów.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 01 sierpnia 2018r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec. 
W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytm oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro, pok. nr 31 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. 

Kontakt: tel. 517-479-418, 507-856-135;  
e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl;
www.kurpsierazem.eu, www.przedszkolabezgranic.eu, www.facebook.com/kurpsierazem.eu  

Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Regulamin
Algorytm
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl