"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2017

2017-02-28
Ogłoszenie nr: 2/2017/G - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską (limit dostępnych środków:  200 000,00 PLN)
 1. Termin składania wniosków: od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 05 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00.
 2. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.
 3. Forma  wsparcia: Zadanie jest finansowane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów. Wartość zadania nie może być wyższa niż 25 000,00PLN oraz niższa niż 5 000,00PLN.
 4. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego.
 5. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Organizacja festynów integrujących wieś kurpiowską na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”.
 6. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:
  • Cel ogólny 2. Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego, w tym również grup defaworyzowanych w okresie 2016-2023.
  • Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego: Liczba uczestników festynów integrujących wieś kurpiowską.
  • Cel szczegółowy 2.2. Wzrost aktywności mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.
  • Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego: Liczba osób z grup defaworyzowanych biorących aktywny udział w przygotowaniu i organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską.
  • Przedsięwzięcie 2.2.1 „Aktywna Kurpiowszczyzna”
  • Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia: Liczba zorganizowanych festynów integrujących wieś kurpiowską.
 7. Ramy czasowe, w których realizowany będzie projekt grantowy: 01.06.2017r. – 30.09.2017r.
 8. Warunki udzielenia wsparcia:
  • Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  • Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
  • Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 28.
  • W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 3 i 4.
  • W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).
 9. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Statut podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” 
 11. Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Publikacja ogłoszenia: 28.02.2017r. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wniosek o powierzenie grantu 2017
Instrukcja do wypełniania wniosku o powierzenie grantu
Wniosek o rozliczenie grantu
Instrukcja do wypełniania wniosku o rozliczenie grantu
załącznik nr. 1
załącznik nr. 2
Wzór umowy na powierzenie grantu

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl