"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2015-11-28
Wyniki konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne odbywały się w kilku etapach. Przeprowadzonych zostało m.in. dziewięć spotkań warsztatowych w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”. We wszystkich spotkaniach wzięło udział 190 osób. Procentowy udział uczestników spotkań ze względu na przynależność do danego sektora był bardzo wyrównany. Sektor społeczny i gospodarczy stanowiło odpowiednio 24% i 26% ogółu osób biorących udział w spotkaniach, natomiast sektor publiczny i mieszkańcy stanowili po 25% ogółu. Spotkania te miały charakter informacyjno-szkoleniowy. Pierwsza część dotyczyła ogólnej informacji o założeniach PROW na lata 2014-2020, druga część była skoncentrowana na pracy warsztatowej. W ramach prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego przeprowadzone były także badania społeczne w formie ankietowej. Badania ankietowe były realizowane za pomocą interaktywnego formularza ankiety w aplikacji Omikron, który był udostępniony na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu oraz na stronach internetowych gmin partnerskich. W okresie od 11 sierpnia do 01 października 2015r. zostało wypełnionych 488 ankiet, przy czym 228 zostało odrzuconych z powodu braku danych ważnych na etapie analizy badawczej. Do sformułowania założeń LSR zostały użyte dane z 260 ankiet, które zawierały odpowiedzi na wszystkie pytania. W trakcie prac ze społecznością lokalną zdiagnozowano różnorodne potrzeby i problemy mieszkańców, zostały wstępnie zidentyfikowane grupy defaworyzowane, analiza SWOT obszaru LGD. Zostały również ustalone priorytety rozwoju obszaru zintegrowane z wdrażanymi na obszarach poszczególnych gmin kurpiowskich strategiami rozwoju oraz określono wstępnie cele i przedsięwzięcia LSR. Prosimy o zapoznanie się z wynikami konsultacji ze spotkań oraz o zgłaszanie uwag do roboczej wersji analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć do dnia 03 grudnia br. w biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kurpsierazem@interia.pl


Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsicopyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl