"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2018-02-06
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
W dniu 13 lutego br. o godz. 12.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym "ELA" Elżbieta i Mirosław Żebrowscy,Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem".

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna GrupaDziałania ”Kurpsie Razem”:
  1. Przywitanie uczestników spotkania.
  2. Sprawdzenie listy obecności, weryfikacja prawomocności posiedzenia.
  3. Przedstawienie porządku obrad oraz głosowanie nad jego przyjęciem, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian do Procedury oceny i wyboru grantobiorców.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian do Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian do Procedury wyboru operacji wraz z procedurą odwoławczą.
  8. Warsztat refleksyjny dot. ewaluacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, że zmiany do procedur mają charakter porządkujący zapisy w/w dokumentów w odniesieniu do Wytycznych nr 6/4/2017 z dnia 02 października 2017 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, a także są wynikiem uwag i wniosków, które zgłaszali mieszkańcy obszaru objętego LSR podczas spotkań informacyjnych w listopadzie i grudniu 2017 r.

Na spotkaniu zostanie również przeprowadzony warsztat refleksyjny dotyczący ewaluacjion-going LSR, podczas którego zostanie omówiony bieżący stan wdrażania Strategii oraz wspólnie zastanowimy się jakie działania jeszcze ewentualnie należy wprowadzić aby skutecznie i efektywnie realizować zaplanowane cele w LSR.

Przypominam, że zgodnie ze statutem w Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie LGD, przy czym osoby fizyczne uczestniczą osobiście w spotkaniu, natomiast osoby prawne przez organ uprawniony lub upoważnionego przedstawiciela - dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji.

łączę serdeczne pozdrowienia i zapraszam na posiedzenie
              Magdalena Anna Walijewska
                      Prezes Zarządu 

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl