"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2020

2020-09-15
Ogłoszenie Nr: 10/2020/G dotyczące możliwości dofinansowania projektów na organizację warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem'' informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'', podziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego LSR - projekt granatowy dotyczący zachowania dziedzictwa poprzez organizację warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych
(limit dostępnych środków 225 000,00 PLN).

1. Termin składania wniosków: od dnia 29 września 2020 r. do dnia 23 października 2020r. do godz. 16.00.

2. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz  z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem'' ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Kurpsie Razem".

3. Forma wsparcia: Wysokość każdego z 15 grantów musi wynosić równo 15 000,00 PLN.

4. Zakres tematyczny projektu granatowego: Organizacja warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych. 

5. Planowanie do realizacji w ramach projektu granatowego zadania: Zadania związane z organizacją warsztatów z zakresu zachowania dziedzictwa 

6. Planowana do osiągnięcia cele: 
Cel ogólny 3: Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmacnianie potencjału turystycznego regionu objętego strategią rozwoju lokalnego w okresie 2017-2023.
Cel szczegółowy 3.1: Kultywowanie i wzmacnianie tradycji społeczności lokalnej.
Przedsięwzięcie 3.1.1: ''Kurpiowszczyzna - moja mała Ojczyzna".

7. Ramy czasowe, w których realizowany będzie projekt grantowy: 01.02.2021 r. - 31.12.2021 r.

8. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Typ wnioskodawców: organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 r. nr 20 poz. 104 z póź. zm.) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru prowadzonego przez właściwy organ.
 • Organizacja musi przyczynić się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 • Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
 • Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
 • W przypadku różnej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1,2,3 i 4.
 • W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność założenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta). 
9. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą podmiot zamierza realizować lub dokument potwierdzający posiadanie zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji, którą podmiot zamierza realizować. 
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z rejestru prowadzonego przez właściwy organ. 
 • Statut lub regulamin podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 
 • Oświadczenie wnioskodawcy zgodnie z udostępnionym wzorem. 
 • Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
10. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kurpsie Razem" pod linkiem:
http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/upload/s5633/4bdc5652ce910cd79b8cf0b1b8eb4952.pdf

11. Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełnienia znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"  www.kurpsierazem.eu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura. 

UWAGA! Za prawidłowe sporządzanie wniosku odpowiada Wnioskodawca. 

"Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

załącznik nr 1 do ogłoszenia
załącznik 2_lokalne_kryteria_wyboru_operacji
Umowa_o_powierzenie_grantu
oświadczenie_RODO
instrukcja_do_wniosku_o_rozliczenie_grantu
instrukcja_do_wniosku_o_powierzenie_grantu
wniosek_o_powierzenie_grantu
oświadczenie_wnioskodawcy
wniosek_o_rozliczenie_grantu

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl