"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2020

2020-10-06
Ogłoszenie Nr:12/2020 dotyczące możliwości składania wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
(Limit dostępnych środków: 1 000 000,00 PLN).

1. Termin składania wniosków:
od dnia 20 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 16.00.

2. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem" przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczątką LGD i podpisanie przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem" 

3. Forma wsparcia: Wsparcie ma formę refundacji w wysokość 70% kosztów kwalifikowanych operacji, przy czym nie więcej niż 200 000,00 PLN. Podmiot składający wniosek o przyznanie pomocy wnioskuje równo o 100 000,00 PLN lub 200 000,00 PLN, w zależności o ilości tworzonych miejsce pracy. 

4. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. 

5. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Operacja musi przyczynić się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. 
 • Poprzez realizację operacji zostanie utworzone co najmniej jedno miejsce pracy na każde 100 000,00 PLN pomocy przez podmiot posiadający siedzibę lub główny adres wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR.
 • Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
 • Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
 • W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.
 • W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).
6. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami. 
 • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zarejestrowana jest działalność gospodarcza zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.  
 • Kserokopia dokumentu osobistego. 
 • Wydruk z CEIDG lub aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający posiadanie siedziby lub głównego adresu wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym LRS oraz potwierdzający, że wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. 
 • Oświadczenie Wnioskodawcy zgodnie ze wzorem udostępnionym przez LGD.
 • Deklaracja Wnioskodawcy zgodnie ze worem udostepnienia przez LGD.
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w październiku 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
7. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania "Kurpsie Razem" pod linkiem:

8. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie razem" www. kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem'' zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie razem, ul. Plan Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura. 

UWAGA! za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem''
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'' 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  


Załącznik nr 1
Lokalne kryteria wyboru operacji
Deklaracja wnioskodawcy
Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczenie RODO
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Biznesplan
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
Biznesplan - tabele finansowwe
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Instrukcja do wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl