Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2015-08-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego
Zarząd Związku ogłasza otwarty nabór na wolne stanowiska pracy dla nauczycieli punktów przedszkolnych.

Znak sprawy: PP/01/2015

Ilość wolnych miejsc pracy: 4

Miejsce wykonywania pracy:

1. Punkt przedszkolny w Drążdżewie Nowym, gm. Jednorożec 
2. Punkt przedszkolny w Małowidzu, gm. Jednorożec
3. Punkt przedszkolny w Połoni, gm. Jednorożec
4. Punkt przedszkolny w Ulatowie Pogorzeli, gm. Jednorożec

1. Określenie wymagań
1.1 Wymagania niezbędne:
1) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
2) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
3) Przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym lub zbliżonym z rodzajem prowadzonych zajęć. 

Rekrutacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400).

Przy zatrudnianiu preferowane będą osoby nieposiadające zatrudnienia u innego Pracodawcy, natomiast przy ocenie kandydata/kandydatki Zarząd pod uwagę weźmie wcześniejszą dobrą współpracę ze Związkiem.

1.2 Wymagane cechy osobowe:
- cierpliwość,
- odporność na stres,
- kreatywność,
- pogodne usposobienie.

1.3 Wymagane umiejętności:
- znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel,
- efektywna organizacja pracy własnej.

2. Zakres zadań:
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat zgodnie z następującymi dokumentami Związku:

2.1. Program Nauczania Dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do punktów przedszkolnych, opartym na podstawie programowej wychowania przedszkolnego stanowiącej załącznik nr 1 do  rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. (Dz.U. 2012r. poz. 977).

2.2. Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym.

3. Wskazanie wymaganych dokumentów:
- CV,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o składanie osobiście, przesłanie na adres biura drogą pocztową lub kurierem dokumentów w zamkniętej kopercie do dnia 01 września 2015r. (decyduje data wpływu) w biurze Związku Stowarzyszeń  „Kurpsie Razem”, znajdującego się przy ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro, pok. 31 i 32.

Koperta musi być opatrzona dopiskiem: „Znak sprawy: PP/01/2015"

Informacji dot. ogłoszenia udziela: Magdalena Anna Walijewska, mail:  kurpsierazem@wp.pl

Związek zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w części lub w całości bez podania przyczyny.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl