Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Członkowie Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na zwyczajne i wspierające. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana realizacją celów stowarzyszenia. Stowarzyszenie obecnie jest partnerstwem, w którego skład wchodzi 15 osób reprezentujących sektor społeczny, 11 osób reprezentujących sektor publiczny, 12 osób reprezentujących sektor gospodarczy, a także 12 osób będących przedstawicielami mieszkańców.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i dynamiczny, co pozwala na włączanie kolejnych osób fizycznych i prawnych z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz przedstawicieli mieszkańców. Sposób rozszerzenia LGD określają przepisy §11 Statutu. Przystąpienie do Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, co gwarantuje demokratyczność rozszerzania podmiotu. Aby zwiększać potencjał i możliwości, do Stowarzyszenia będą zapraszane nowe podmioty i osoby. Stowarzyszenie będzie aktywnie poszukiwało nowych partnerów, a także ułatwiało wstąpienie do grupy poprzez doradzanie w kwestiach prawnych i formalnych dotyczących włączania się w jego działania. Stowarzyszenie  planuje również stałe informowanie mieszkańców i instytucji o możliwości przystąpienia do partnerstwa.

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl