Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Co to jest LEADER i RLKS

LEADER – to narzędzie rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywane w Europie od 1991 roku, które ma pomóc włączyć mieszkańców wsi  w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W metodzie tej społeczność lokalna to najważniejszy podmiot tego procesu. 

LEADER to z jednej strony pula środków przeznaczonych na rozwój wsi, z drugiej specyficzne podejście integrujące i nadające podmiotowość społecznościom lokalnym. 

Nazwa pochodzi z języka francuskiego:

          Liaison               powiązania

          Entre                    pomiędzy

          Actions               działaniami

   de  Development     na rzecz rozwoju

   de l’Econiomie        gospodarczego

           Rurale                obszarów wiejskich

 

Podstawowe cechy metody LEADER:
 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Co to jest RLKS (CLLD)?

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013. Jest instrumentem, który perspektywie finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności

Komisja Europejska formułuje następujące zasady CLLD(6) (które są w znacznym stopniu powtórzeniem zasad zidentyfikowanych jako kluczowe przy ewaluacji podejścia Leader):
 • działania kierowane do konkretnego obszaru (a nie do poszczególnych sektorów czy indywidualnych beneficjentów), zdefiniowanego na poziomie subregionalnym,
 • stworzenie lokalnego partnerstwa (lokalnej grupy działania) obejmującego przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i społecznego, w którym ani sektor publiczny, ani żadna grupa interesu nie będą dysponowały więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu decyzji,
 • przygotowanie zintegrowanej i wielosektorowej strategii rozwoju dla danego obszaru,
 • uwzględnienie lokalnych potrzeb i potencjału, a także takich elementów jak innowacja (w kontekście lokalnym),sieciowanie i współpraca między obszarami.
Komisja Europejska stworzyła możliwość, aby strategia opracowana przez lokalne partnerstwo mogła być finansowana z więcej niż jednego funduszu. Oznaczać to może:
 • powstanie, obok partnerstw wiejskich, także partnerstw miejskich, które będą łączyły w jednej strategii (a nawet w ramach jednego projektu) środki na rozwój regionalny (np. rozwój przedsiębiorczości) z działaniami aktywizująco-szkoleniowymi finansowanymi przez EFS;
 • powstanie partnerstw łączących część lub całość obszaru miejskiego z otaczającymi go terenami wiejskimi (ewentualnie także zależnymi od rybactwa);
 • korzystanie przez istniejące Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie ze środków EFRR i EFS dla sfinansowania części działań przewidzianych w strategiach.


Źródło: http://ksow.pl/leader-2014-2020.html

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl