Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2019

2019-10-15
Ogłoszenie nr: 9/2019 dotyczące możliwości składania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 1 750 000,00 PLN)

 1. Termin składania wniosków: od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 16.00.

 2. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 
  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

 3. Forma wsparcia: wsparcie ma formę premii w wysokości 70 000,00 PLN.

 4. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 5. Warunki udzielenia wsparcia:

  Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych nakonkurs.
  Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
  W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.
  W przypadku,gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

 6. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
  Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla  Przedsiębiorcy.
  Zaświadczenie z PUP – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  Kserokopia dowodu osobistego.
  Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.
  Dokumenty potwierdzające wykształcenie, zdobyte doświadczenie zawodowe.
  Oświadczenie Wnioskodawcy zgodne ze wzorem udostępnionym przez LGD.
  Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w podziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 7. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem: http://www.kurpsierazem.eu (LSR)

 8. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” www.kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel. 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura. 

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ze zmian. 01.12.2017 (.pdf)
Biznesplan (.docx)
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)
Biznesplan - tabele finansowe (.pdf)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)
Procedura oceny zgodności operacji z LSR 06.2019
Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023
załącznik 1 do ogłoszenia podejmowanie
Oświadczenie wnioskodawcy
załącznik 2 do ogłoszenia podejmowanie
RODO klauzule 19.2

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl