Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2019

2019-08-20
Ogłoszenie Nr: 8/2019/G dotyczące możliwości dofinansowania projektów na opracowanie i wydanie publikacji, map, płyt itp. promujących obszar działania LGD „Kurpsie Razem”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego LSR – projekt grantowy dotyczący promocji obszaru objętego LSR (limit dostępnych środków: 250 000,00 PLN)

 1. Termin składania wniosków: od dnia 16 września 2019 r. do dnia 11 października 2019 r. do godz. 16.00.
 2. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.
 3. Forma wsparcia: Wartość każdego grantu/zadania nie może być wyższa niż 25 000,00 PLN i niższa niż 5 000,00 PLN.
 4. Zakres tematyczny projektu grantowego: Opracowanie i wydanie publikacji, map, płyt itp. promujących obszar działania LGD „Kurpsie Razem”.
 5. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Zadanie związane z promocją dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru objętego LSR.
 6. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:
  Cel ogólny 3. Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego strategią rozwoju lokalnego w okresie 2017-2023
  Cel szczegółowy 3.3. Wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego.
  Przedsięwzięcie 3.3.1 „Kurpiowska Kraina”
 7. Ramy czasowe, w których realizowany będzie projekt grantowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 8. Warunki udzielenia wsparcia:
  Typ wnioskodawców: Podmioty publiczne lub prywatne, w tym organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru prowadzonego przez właściwy organ.
  Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
  Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
  W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 3 i 4.
  W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

 9. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami.
  Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą podmiot zamierza realizować, lub dokument potwierdzający posiadanie zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji, którą podmiot zamierza realizować.
  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z rejestru prowadzonego przez właściwy organ. 
  Statut lub regulamin podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.
  Oświadczenie wnioskodawcy zgodne ze wzorem udostępnionym przez LGD „Kurpsie Razem”.
  Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/lokalna-strategia-rozwoju,5633
 11. Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem: http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/pobierz,5682

StowarzyszenieLokalnaGrupaDziałania„Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel. 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura. 

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu
Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych w ramachrealizacji Strategi Rozwoju Lokalnego kierowanego przezspołeczność na lata 2016-2023
Umowa o powierzenie grantu
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Oświadczenie_wnioskodawcy
wopg_wersja 02-2018
worg_wersja 02-2018

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl