"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2021

2021-10-25
Ogłoszenie Nr: 13/2021/G dotyczące możliwości dofinansowania projektów na organizację kurpiowskich warsztatów kulinarnych i wydarzeń związanych z promocją produktów lokalnych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieraniem twórczości ludowej i wzmocnieniem potencjału turystycznego regionu objętego LSR - projekt grantowy dotyczący organizacji kurpiowskich warsztatów kulinarnych i wydarzeń związanych z promocją produktów lokalnych.

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru wniosków wynosi: 68 856,00 EURO (co przy kursie 4 PLN/ EUR stanowi indykatywną kwotę                        275 424,00 PLN), w tym:
1. Organizacja kurpiowskich warsztatów kulinarnych: 62 500,00 EURO (co przy kursie 4 PLN/ EUR stanowi indykatywną kwotę 250 000,00 PLN);
2. Organizacja wydarzeń związanych z promocją produktów lokalnych: 6 356,00 EURO (co przy kursie 4 PLN/ EUR stanowi indykatywną kwotę 25 424,00 PLN).

I. Termin składania wniosków: od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem".

III. Forma wsparcia: Wysokość każdego z 25 grantów/ zadań związanych z organizacją warsztatów kulinarnych wynosi równo 10 000,00 PLN, z wyjątkiem grantów/ zadań dotyczących wydarzeń promocyjnych na temat produktów lokalnych.

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego: Organizacja warsztatów kulinarnych i wydarzeń promocyjnych na temat produktów lokalnych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Kurpiowskie kulinaria".

V. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Zadania związane z organizacją warsztatów kulinarnych i wydarzeń promocyjnych na temat historii produktów lokalnych.

VI. Planowane do osiągnięcia cele:
Cel ogólny 3: Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego strategią rozwoju lokalnego w okresie 2017-2023.
Cel szczegółowy 3.2: Promocja produktów lokalnych.
Przedsięwzięcie 3.2.1: "Kurpiowskie kulinaria".

VII. Ramy czasowe, w których realizowany będzie projekt grantowy: 01.05.2022 r. - 31.12.2022 r.

VIII. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Typ wnioskodawców: Organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru prowadzonego przez właściwy organ.
 • Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 • Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
 • Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
 • W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 3 i 4.
 • W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o powierzenie grantu w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).
IX. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą podmiot zamierza realizować, lub dokument potwierdzający posiadanie zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji, którą podmiot zamierza realizować.
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający wpis do rejestru prowadzonego przez właściwy organ.
 • Statut lub regulamin podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.
 • Oświadczenie wnioskodawcy zgodne z udostępnionym wzorem.
 • Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
X. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/ projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" pod linkiem:

XI. Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z instrukcjami ich wypełniania znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" www.kurpsierazem.eu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zapewnia bezpłatną pomoc z przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD "Kurpsie Razem", ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 507-856-135. 
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

logotypy
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 13_2021_G
2. Lokalne kryteria wyboru
3. Wniosek o powierzenie grantu
4. Instrukcja do wniosku o powierzenie grantu
5. Wniosek o rozliczenie grantu
6. Instrukcja do wniosku o rozliczenie grantu
7. Oświadczenie RODO
8. Umowa o powierzenie grantu

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl