Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-01-20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nr 1/2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na  stanowisko pracy ds. obsługi organizacyjnej i kadrowej oraz rozliczeń finansowych

Warunki zatrudnienia:
 • Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony
 • Okres zatrudnienia: od 3 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • Wymiar czasu pracy: pełen etat
 • System czasu pracy: od poniedziałku do piątku, 8 godz. dziennie
 • Miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60 pok. 31, 07-430 Myszyniec

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy:
 • Poziom wykształcenia: wyższe magisterskie 
 • Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w organizacji pozarządowej lub administracji publicznej 

Wymagania konieczne:
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:
 • znajomość procedur administracyjnych, 
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat PROW 2014-2020,
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
 • doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w rozliczaniu uzyskanych środków pomocowych.

Ogólny zakres obowiązków:
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
 • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia oraz gromadzenie aktów prawnych regulujących działalność Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie tematyki i materiałów na posiedzenia władz Stowarzyszenia,
 • obsługa organizacyjna posiedzeń wszystkich organów Stowarzyszenia, w szczególności związanej z oceną i wyborem operacji/wniosków o przyznanie pomocy,
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych i biurowych oraz dokumentacji kadrowej Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie i składanie wniosków o płatność Stowarzyszenia oraz współpraca z doradcą ds. projektów i koordynatorem w tym zakresie,
 • opisywanie faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie sprawozdań związanych z wdrażaniem LSR i funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami Unii Europejskiej. 

Wymagane dokumenty:
 • podpisane CV i list motywacyjny
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • w przypadku zatrudnienia, kandydat/-ka zobowiązany/-na jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 16:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

Informacje dodatkowe: 
Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacyjnej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dane do kontaktu: 
Magdalena Anna Walijewska
mail: magdalena.warych@interia.pl, tel.: 690-902-019 


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl