Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-07-02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nr 1/2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nr 1/2019

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika

na  stanowisko pracy: specjalista ds. organizacyjno - informacyjnych

 

Warunki zatrudnienia:

·  Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

·     Okres zatrudnienia: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

·     Wymiar czasu pracy: pełen etat.

·     System czasu pracy: od poniedziałku do piątku, 8 godz. dziennie.

·  Miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60 pok. 31, 07-430 Myszyniec.


Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy:

·  poziom wykształcenia: wyższe magisterskie,

· doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe  w organizacji pozarządowej lub administracji publicznej.


Wymagania konieczne:

· umiejętność obsługi programów użytkowych (w tym graficznych) systemu operacyjnego Windows,

·     umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·     umiejętność prowadzenia strony internetowej i fanpage`a,

·     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

·     niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.


Wymagania pożądane:

·     posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,

·     posiadanie wiedzy na temat PROW 2014-2020,

·     znajomość ustawy o stowarzyszeniach,

·     posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,

·     znajomość procedur administracyjnych,

·  doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy krajowych i zagranicznych,

·     doświadczenie w rozliczaniu uzyskanych środków finansowych,

·     prawo jazdy kat. B


Ogólny zakres obowiązków:

· prowadzenie działań informacyjnych i organizacyjnych związanych z obszarem objętym strategią rozwoju lokalnego, realizacją strategii oraz działalnością Stowarzyszenia,

·     prowadzenie spraw kancelaryjnych i biurowych,

·    udzielanie informacji o działalności Stowarzyszenia – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,

·  przygotowywanie udziału Stowarzyszenia w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia,

·   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja strony internetowej oraz fanpage`a Stowarzyszenia,

·     przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów materiałów promocyjnych,

·   organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń zaplanowanych przez Stowarzyszenie,

·     koordynacja działań związanych z aktualizacją strategii rozwoju lokalnego,

·  inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,

·     realizacja projektów Stowarzyszenia w zakresie organizacyjno-promocyjnym,

·     monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,

· nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie animacji lokalnej i współpracy z Partnerami Stowarzyszenia,

·     wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura Stowarzyszenia.


Wymagane dokumenty:

·    podpisane życiorys i list motywacyjny,

·  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

·  w przypadku zatrudnienia, kandydat/-ka zobowiązany/-na jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


Termin i miejsce składania dokumentów:

·  Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) do dnia 16 lipca 2019 r. do godz. 16:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

 

Informacje dodatkowe:

·  Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacyjnej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Dane do kontaktu:

·     mail: magdalena.warych@interia.pl, tel.: 690-902-019


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl