"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2017

2017-10-19
Lista rankingowa operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
W dniu 13 października 2017 roku w Wydmusach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" mające na celu ocenę i wybór wniosków do dofinansowania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Znak sprawy: 5/2017

1. OPERACJE WYBRANE DO FINANSOWANIA SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSKAZANE W OGŁOSZENIU ORAZ MIESZCZĄCE SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW w ramach celu ogólnego nr 1: Tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego, w tym walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie 2016-2023

W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia 8 operacji/projektów zostało uznanych za zgodne ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniższe operacje zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków.


2. OPERACJE WYBRANE DO FINANSOWANIA SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSKAZANE W OGŁOSZENIU ORAZ MIESZCZĄCE SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW w ramach celu ogólnego nr 3: Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego strategią rozwoju lokalnego w okresie 2017-2023

W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia 3 operacji/projektów zostało uznanych za zgodne ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniższe operacje zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków.Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach celu ogólnego nr 1
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach celu ogólnego nr 3
Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" 13.10.2017r.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl