Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-06-26
XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

UWAGA!

 

FundacjaEdukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych
i grup nieformalnych, w tym wyłonionych do udziału w Programie poprzez udział w konkursie Dyplom
z Marzeń
oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

 

OGŁASZA

XVIIIedycję ProgramuStypendiówPomostowych

dla tegorocznychmaturzystów

                          

Program jestskierowany do wszystkich osób, które spełniająłącznie następujące kryteria:


1.  maturzystami 2019 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2019 roku będą dyskwalifikowani;

 

2. Mieszkają naterenie jednej z gmin,na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse,Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

 

3.  Pochodzą zrodzin o niskich dochodachw przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2019 r. Jeśli członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

 

4. Osiągnęli namaturze wynik minimum90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

 

5.  Dostali sięna dzienne studia magisterskierealizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

 

O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści podejmujący studia na kierunkach służb mundurowych.

 

Związek Stowarzyszeń„Kurpsie Razem” na rok akademicki 2019/2020 rekomenduje 9 osób do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości5000,00zł, przy czym liczba ta może ulec zmniejszeniu po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Stypendialną Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.Pierwszeństwomają osoby,które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.


Wcelu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

1.  Kserokopiaświadectwa dojrzałości;

2.  Oświadczenieo sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów brutto rodziny w czerwcu 2019 r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”);

3.  Klauzulainformacyjna dla członków rodzin kandydatów na stypendystów.

 

Dokumenty należyskładać osobiście lub przesyłać pocztą wnieprzekraczalnym terminiedo31 lipca 2019 r. naadres:ZwiązekStowarzyszeń „Kurpsie Razem”,ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

W przypadkuprzesyłekpocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

 

Oświadczenieo sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytmoraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

 

BiuroZwiązku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajdujesię w UrzędzieMiejskim w Myszyńcu,ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, IIpiętro,pok. nr 31i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Kontakt:tel.517-479-418, 507-856-135; 

e-mail: kurpsierazem@wp.pl,kurpsierazem@interia.pl;

www.kurpsierazem.eu,www.przedszkolabezgranic.eu,www.facebook.com/k
Regulamin
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata
Algorytm liczenia liczby punktów
Klauzula infomacyjna
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl